Valné volební sedění XVI. župy sdružených obcí baráčníků Karla Havlíčka Borovského dne 8.března 2014v restauraci Opera v Dolínku, Odolena Voda

08.03.2014 14:00

Zápis z valného sedění XVI. župy dne 8.března 2014

Dne 8.března 2014 jsme se zúčastnily volebního sedění XVI. župy sdružených obcí baráčníků Karla Havlíčka Borovského, které se konalo v restauraci Opera v Dolínku.

Celá akce začínala ve 14 hodin, ale pořadatelé z Odoleny Vody přijeli do Opery mnohem dříve, a tak už kolem 13 hodiny bylo vše připraveno - v čele sálu byl stůl s baráčnickými symboly, k němuž zasedli čelní představitelé XVI. župy, a v jeho sousedství baráčnické prapory. Na stolech se objevily mísy s nezbytnými koláči a u vchodu stůl s truhlou, pamětní knihou a dalšími baráčnickými symboly. Však byl nejvyšší čas, protože se už začali sjíždět hosté.

V Opeře se to hemžilo baráčnickými svérázy, ve 14 hodin pak volební sedění zahájil zatroubením na roh ponocný a dráb pak vybídl přítomné k pořádku. Všichni povstali a volební sedění bylo zahájeno.

Na samém počátku pozdravil všechny přítomné nestor českých baráčníků pan Karel Bališ, který představil ty, kteří jsou na sedění přítomni, vybídl ke vzpomínce na ty baráčníky, kteří již nejsou mezi námi a pak v kulturní vložce přispěly hrou na kytaru a milými básničkami o české vlasti také děti v krásných baráčnických krojích.

Po kulturní vložce přednesla svou zprávu paní maminka, tetička Vejvodová, která připomněla, že Čechy si naši předci vybrali především kvůli tomu, že zde byl dostatek úrodné půdy a pitné vody a také příznivé klimatické podmínky. Ovšem právě tu úrodnou půdu museli naši předci těžce dobývat.

Tetička Vejvodová, která je také vzdělavatelka, pak hovořila o Klecanech a o tom, že byly významným slovanským hradištěm a centrem dopravního dění mezi Prahou a okolními městy. Připomněla také, že v Čechách se vždy cenila moudrost starších a ctily se jejich zkušenosti. To, společně s tvrdou každodenní dřinou, ale také dobrými zvyky a vzájemnou úctou i pomocí, bylo a je charakteristické pro ty, kteří byli a jsou v řadách baráčníků.

Syndička XVI. župy - tetička Justychová pak přečetla přehled baráčnických akcí a událostí roku 2013. XVI. župa se skutečně má čím chlubit - v roce 2013 uspořádali její členové 2 plesy, 11 zábav, 8 zájezdů, na úpravách obcí odpracovali baráčníci 126 hodin, pořádali máje, posvícení, nechyběli u vítání občánků, v Odoleně Vodě se o prázdninách zúčastnili retro akce, kdy jsme se navrátili do 30.let 20.století. Stěžejní akcí však byly v roce 2013 oslavy 140. výročí baráčnictva v Kolíně a oslavy 80.výročí vzniku XVI.župy Karla Havlíčka Borovského se sídlem v Praze Libni, které se konaly ve Vinoři u příležitosti významného jubilea Vinoře. Tetička Justychová také upřesnila, že členskou základnu XVI. župy činí 160 lidí.

Po této zprávě následovala zpráva berní, kterou přednesl soused Justych, pokračovala gratulantka tetička Veselá a panímaminka tetička Vejvodová pak připomněla, že baráčníci v roce 2013 pracovali dobře a odvedli kus poctivé práce. Následovalo hlasování o výprosném pro odstupující členy a také přání tetičkám k MDŽ.

Pak už začaly volby. Soused Bališ předal Počestné právo sousedovi Pročkovi, který vedl volby.

Soused Proček nejprve přečetl kandidátku a nechal přítomné hlasovat. Posléze pozval všechny zvolené před pódium, aby složili slavnostní slib.

Kandidátní listina XVI. župy Karla Havlíčka Borovského pro rok 2014-2015

Pantatínek - soused Mikoláš Václav

Panímaminka - tetička Mikolášová Iveta

Rychtář - soused Bališ Karel

Místorychtář - soused Veselý František

Místorychtář - soused Hoch Josef

Místorychtářka – tetička Štičková Marta

Syndička - tetička Justychová Antonie

Vzdělavatelka - tetička Vejvodová Eva

Berní - soused Justych Květoslav

Slídilové účtů - tetička Dvořáková Vlasta, tetička Kudlová Dana

Gratulantka – tetička Veselá Helena

Po volbách přišly na řadu zdravice. Jako první pozdravil přítomné starosta obce Líbeznice pan Martin Kupka. Hovořil o tom, že baráčníci k životu obcí neodmyslitelně patří a popřál baráčníkům, aby se i nadále mohli svobodně scházet a aby je vždy spojovala dobrá vůle.

Následovala zdravice z Vinoře - soused a starosta obce Vinoř František Švarc hovořil o tom, že v dnešní uspěchané době je činnost baráčníků oázou klidu a pohody a popřál baráčníkům, aby i nadále udržovali tradice a aby baráčnické obce vzkvétaly. Připomněl, že baráčníci fungují i díky tomu, jaké mají vedení a že je dobré, že baráčníci spolupracují i s dalšími spolky.

Za II. župu promluvila tetička Trojanová. Kromě přání úspěšné práce novému konšelstvu připomněla i to, že letos si připomeneme 140. výročí úředního povolení k činnosti obce baráčnické, které dalo "Svobodné obci baráčníků" založené v roce 1873 punc jedinečnosti. Společně s tímto výročním si připomeneme také 190. výročí narození a 130.výročí úmrtí významného českého skladatele Bedřicha Smetany. Při té příležitosti proběhne v září v divadle v Horních Počernicích představení Smetanovy Prodané nevěsty, na kterou všechny přítomné tetička Trojanová srdečně pozvala.

Další zdravici přednesl soused Kolář za XV. župu.

Soused Pavel Klíma za XXIV. župu Jana Žižky z Trocnova hovořil o tom, že vztahy mezi XXIV. a XVI. župou byly vždy dobré.

Za baráčnickou obec Zálezlice promluvila tetička Justychová, která všechny přítomné pozvala do Zálezlic na retro ples, který se uskuteční 19.4.2014 od 20 hodin v budově bývalé školy.

Zástupce Veleobce, soused Jaroslav Proček zhodnotil práci baráčnictva a popřál novému konšelstvu mnoho úspěchů.

Přítomné pozdravil také soused Jirásek za baráčnickou obec Líbeznice a pozval přítomné 17.5.2014 do Líbeznic na oslavy 80. výročí založení baráčnické obce v Líbeznicích.

Sedění ukončil rychtář soused Bališ, popřál všem přítomným i konšelstvu mnoho zdaru v příštích 12ti měsících a otevřel prostor pro volnou zábavu.

V průběhu volné zábavy jsme využily možnosti si s panem Bališem popovídat o tom, co bylo v době, o které toho v baráčnických materiálech moc není - o 70. a 80.letech 20.století. Zajímalo nás, co se v té době vlastně dělo, zda to naše "dětské" vnímání bylo pravdivé, když my jsme baráčníky vnímali už v dětství a přitom se všude hovoří o tom, že jakékoliv spolky byly v té době zakázány, a tak snad právě proto není v baráčnických materiálech o této době příliš mnoho záznamů…

"Tenkrát jsem dělal zápisy já, byly to takové ty nezáživné zápisy, moc mě to nebavilo, raději jsem pracoval s lidmi, ale bylo potřeba to zaznamenat, aby to zůstalo zachováno," smál se pan Bališ, když jsem ho požádala, aby mi o této době pověděl něco více: "V té době jsme hodně spolupracovali s místním národním výborem, především s tehdejším panem předsedou Doležalem, ten nám šel hodně "na ruku", hodně nás tehdy podporovali. Pořádali jsme především zájezdy a vyhlášené byly i baráčnické Sousedské zábavy, které přetrvaly dodnes. Já jsem tenkrát pracoval i pro národní výbor - jako jediný člen jsem ve volbách kandidoval za baráčníky, to byla tenkrát rarita, nic takového nikde jinde nebylo…"

Pokud se podíváme do historie, toto vše bylo možné nejspíš proto, protože baráčnický spolek byl založen jako spolek vlastenecký a byl v roce 1874 také úředně uznán. Pan Bališ oslavil v loňském roce 90 let věku a dodnes pracuje pro české baráčnictvo s plným nasazením a rád. Podle jeho slov byl jeho velmi dobrým přítelem také bývalý ředitel základní školy v Odoleně Vodě ze 70.let pak Provazník, který však zemřel loni ve věku úctyhodných 96 let.

Po rozhovoru s panem Bališem jsem si pomyslela, že by bylo moc hezké, kdybychom i my mohli prožít takovýto plnohodnotný a radostný život, a tak jsem moc ráda, že spolek baráčníků přetrval do dnešních dnů a že mám tu čest a to štěstí být s těmito lidmi v kontaktu.

Jana Mašková, čekatelka Vlastenecko-dobročinné sdružené obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda