Volební sedění Obce baráčníků Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Zálezlicích dne 15.2.2014

16.02.2014 12:51

Zástupci  VLASTENECKO-DOBROČINNÉ SDRUŽENÉ OBCE BARÁČNICKÉ VÍTĚZSLAVA HÁLKA ODOLENA VODA se dne 15.2.2014 zúčastnili volebního sedění obce baráčníků Jana Žižky z Trocnova v Zálezlicích. Tohoto sedění se zúčastnili i zástupci baráčnické obce v Líbeznicích, dále zástupci Myslivecké společnosti Zálezlice, místního Sokola a v neposlední řadě také starosta obce pan Jiří Čížek.

 

Na samém začátku rychtářka obce baráčníků v Zálezlicích tetička  Justychová přivítala všechny přítomné. Po vzpomínce na zemřelé tetičky a sousedy následovalo schválení programu volebního sezení.

Po chvilce poezie – básnička přednesená Nikolkou Novotnou, jsme vyslechli pojednání o historii nejbližšího okolí, které pronesla vzdělavatelka tetička  Šmídová, na které navázala syndička tetička Lukešová výčtem akcí z loňského roku. Následovaly zprávy - berní tetičky Šmídové, gratulantky tetičky Kostkové a slídilů účtů tetičky Šulcové a souseda  Justycha, kteří závěrem požádali o výprostné pro odstupující konšelstvo.

Pak už rychtářka tetička Justychová poděkovala všem členům za vykonanou práci v uplynulém volebním období a předala rychtářské právo delegátce XVI. župy tetičce Jarmile Klírové, kterou požádala o provedení voleb. V jejich závěru stanuli ve středu dění všichni zvolení staronoví konšelé, kteří před zraky přítomných složili slavnostní slib na přísežné právo.

Po této oficiální části následovaly zdravice zúčastněných. Jako první dostal slovo starosta obce pan Jiří Čížek. Od pana starosty jsme se mj. dověděli i bližší informace k nebezpečí záplav. Podle jeho slov se již podařilo vybudovat protipovodňový val, který by měl ochránit před velkou vodou hlavní část obce Zálezlice. Pro Kozárovice, které se Zálezlicemi sousedí a jsou v těsné blízkosti vody, bylo v objektu bývalé školy v Zálezlicích vybudováno centrum, kam se mohou v příštích letech v případě velké vody uchýlit ti občané, kteří budou povodněmi postiženi.

 Za místní TJ Sokol pronesla zdravici paní Šobrová, za Mysliveckou společnost pan Špic, za OB Líbeznice rychtář soused Jirásek, za OB Odolena Voda místorychtář soused Josef Hoch a tetička Jana Kotrbová  předala zálezlickým baráčníkům peněžní dar, který by měl  napomoci při likvidaci škod způsobených loňskými záplavami. 

Průběh volebního zasedání OB Zálezlice zhodnotila závěrem zástupkyně XVI. župy tetička Jarmila Klírová, která popřála konšelstvu i všem baráčníkům do nového roku hodně zdaru, hodně síly a stálé scházení. Také poděkovala panu starostovi Zálezlic za pomoc a podporu při akcích.

Pak si vzala slovo gratulantka - tetička Kostková, která předala  přítomné syndičce tetičce Lukešové  malou pozornost u příležitosti jejího významného životního jubilea.

Ještě před tím, než jsme se pustili do připraveného občerstvení, při kterém se moc hezky diskutovalo i vzpomínalo, jsme si všichni zazpívali "Ta naše písnička česká".

Mezi baráčníky v Zálezlicích bylo, jako vždy, moc hezky a mile. Děkujeme za pozvání a těšíme se na setkání zase příště.

Za baráčníky Odolena Voda Jarmila Dvořáková a Jana Mašková