Roční hodnotící sedění OB Vítězslava Háílka v Odoleně Vodě - Poslání a cíle českého baráčnictva - Zpráva panímaminky z hodnotícího sedění dne 12.1.2019

12.01.2019 14:02

Zde uvádím text zprávy panímaminky, tetičky Vlasty Krásové:

Poslání a cíle českého baráčnictva

1. Propagovat vztah a lásku k vlasti, národu a lidem

2. Udržovat českou kulturu, vhodné staročeské tradice, zvyky a obyčeje

3. Pečovat o národní kroje a udržovat folklor

4. Zakládat a udržovat zájmové soubory /taneční, pěvecké, hudební, divadelní apod./

5. Podporovat akce a podniky veřejně prospěšné, národní, vlastenecké a dobročinné

6. Pěstovat staré dobré mravy a zvyky našich předků

7. Pořádat přednášky, zasedání, sjezdy, výstavy, výlety, zábavy, národní slavnosti ve staročeském stylu

8. Vydávat časopis a jiné spolkové nebo historické publikace a vést kroniky

9. Podporovat a šířit baráčnické ideje. Spolupracovat s ostatními spolky, které mají obdobné cíle a poslání

10. Vést členy baráčnictva k úctě člověka k člověku, toleranci, lásce, poctivosti a skromnosti

11. Zakládat obce a župy, dohlížet na jejich činnost a udržovat v nich kázeň a sousedskou pospolitost

12. Organizovat finanční sbírky pro členy, kteří se ocitnou v krajních životních situacích a poskytovat jim  pomoc.